https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

磁体

磁体

MG 系列磁体可作为执行器适用于具有单极或全极磁性特点的霍尔效应和磁阻传感器集成电路。

经销商库存

MG 系列磁体提供多种紧凑配置、强度和磁性材料任您挑选,可作为执行器适用于具有单极或全极磁性特点的霍尔效应或磁阻式传感器集成电路中。这些磁体设计用于在指定距离内提供最小磁场强度,以帮助系统设计人员根据自身要求找到最合适的磁体。

其他

 • 磁铁材料/工艺
  • Alnico VIII / 烧结
  • 稀土/压制
  • Alnico V/压铸
  • Alnico VI/烧结
 • 磁铁形状
  • 圆柱形内层螺纹 8x32 金属衬套
  • 圆柱形内层螺纹 4x40 金属衬套
  • 条形图
  • 柱状
  • 条形外螺纹 1/4-20 塑料衬套
  • 内嵌到环氧树脂填充的 15/32-32 UNS-2A 螺纹铝外壳
 • 产品类型
  • 磁体
 • 物理强度
  • 很舒适
  • 不良
 • 距离 = 3.81 mm [0.15 英寸] 处的磁通量
  • 55 mT [550 G]
  • 57.5 mT [575 G]
  • 10 mT [100 G]
 • 防消磁
  • 很舒适
  • 超强
 • 距离 = 2.54 mm [0.1 英寸] 处的磁通量
  • 12 mT [120 G]
  • 37 mT [370 G]
  • 47 mT [470 G]
  • 28 mT [280 G]
  • 75 mT [750 G]
  • 94 mT [940 G]
  • 81.0 mT [810 G]
  • 20.5 mT [205 G]
 • 距离 = 5.08 mm [0.2 英寸] 处的磁通量
  • 19.5 mT [195 G]
  • 2.5 mT [25 G]
  • 7.5 mT [75 G]
  • 37.5 mT [375 G]
  • 5 mT [50 G]
  • 7 mT [70 G]
  • 42. mT [420 G]
  • 35 mT [350 G]
 • 距离 = 0.25 mm [0.01 英寸] 处的磁通量
  • 780 mT [7800 G]
  • 146 mT [1460 G]
 • 系列名称
  • MG
 • 工作温度
  • -40°C 至 250°C [-40°F 至 482°F]
  • -40°C 至 200°C [-40°F 至 392°F]
  • -40°C 至 300°C [-40°F 至 572°F]
  • -40°C 至 130°C [-40°F 至 266°F]
  • -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
  • -40°C 至 140°C [-40°F 至 284°F]
 • 防磁防震
  • 不良
 • 距离 = 1.27 mm [0.05 英寸] 处的磁通量
  • 41 mT [410 G]
  • 160 mT [1600 G]
  • 117 mT [1170 G]
  • 80 mT [800 G]
  • 100 mT [1000 G]
  • 75.5 mT [755 G]
  • 780 mT [7800 G]
  • 36.5 mT [365 G]
 • 距离 = 0.76 mm [0.03 英寸] 处的磁通量
  • 780 mT [7800 G]
  • 63 mT [630 G]
  • 210 mT [2100 G]
  • 55 mT [550 G]

其他

 • 磁铁材料/工艺
  • Alnico VIII / 烧结
  • 稀土/压制
  • Alnico V/压铸
  • Alnico VI/烧结
 • 磁铁形状
  • 圆柱形内层螺纹 8x32 金属衬套
  • 圆柱形内层螺纹 4x40 金属衬套
  • 条形图
  • 柱状
  • 条形外螺纹 1/4-20 塑料衬套
  • 内嵌到环氧树脂填充的 15/32-32 UNS-2A 螺纹铝外壳
 • 产品类型
  • 磁体
 • 物理强度
  • 很舒适
  • 不良
 • 距离 = 3.81 mm [0.15 英寸] 处的磁通量
  • 55 mT [550 G]
  • 57.5 mT [575 G]
  • 10 mT [100 G]
 • 防消磁
  • 很舒适
  • 超强
 • 距离 = 2.54 mm [0.1 英寸] 处的磁通量
  • 12 mT [120 G]
  • 37 mT [370 G]
  • 47 mT [470 G]
  • 28 mT [280 G]
  • 75 mT [750 G]
  • 94 mT [940 G]
  • 81.0 mT [810 G]
  • 20.5 mT [205 G]
 • 距离 = 5.08 mm [0.2 英寸] 处的磁通量
  • 19.5 mT [195 G]
  • 2.5 mT [25 G]
  • 7.5 mT [75 G]
  • 37.5 mT [375 G]
  • 5 mT [50 G]
  • 7 mT [70 G]
  • 42. mT [420 G]
  • 35 mT [350 G]
 • 距离 = 0.25 mm [0.01 英寸] 处的磁通量
  • 780 mT [7800 G]
  • 146 mT [1460 G]
 • 系列名称
  • MG
 • 工作温度
  • -40°C 至 250°C [-40°F 至 482°F]
  • -40°C 至 200°C [-40°F 至 392°F]
  • -40°C 至 300°C [-40°F 至 572°F]
  • -40°C 至 130°C [-40°F 至 266°F]
  • -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
  • -40°C 至 140°C [-40°F 至 284°F]
 • 防磁防震
  • 不良
 • 距离 = 1.27 mm [0.05 英寸] 处的磁通量
  • 41 mT [410 G]
  • 160 mT [1600 G]
  • 117 mT [1170 G]
  • 80 mT [800 G]
  • 100 mT [1000 G]
  • 75.5 mT [755 G]
  • 780 mT [7800 G]
  • 36.5 mT [365 G]
 • 距离 = 0.76 mm [0.03 英寸] 处的磁通量
  • 780 mT [7800 G]
  • 63 mT [630 G]
  • 210 mT [2100 G]
  • 55 mT [550 G]
 • 产品类型 : 磁体
 • 物理强度 : 很舒适|不良
 • 距离 = 3.81 mm [0.15 英寸] 处的磁通量 : 55 mT [550 G]|57.5 mT [575 G]|10 mT [100 G]
 • 防消磁 : 很舒适|超强
 • 距离 = 2.54 mm [0.1 英寸] 处的磁通量 : 12 mT [120 G]|37 mT [370 G]|47 mT [470 G]|28 mT [280 G]|75 mT [750 G]|94 mT [940 G]|81.0 mT [810 G]|20.5 mT [205 G]
 • 磁铁形状 : 圆柱形内层螺纹 8x32 金属衬套|圆柱形内层螺纹 4x40 金属衬套|条形图|柱状|条形外螺纹 1/4-20 塑料衬套|内嵌到环氧树脂填充的 15/32-32 UNS-2A 螺纹铝外壳
 • 距离 = 5.08 mm [0.2 英寸] 处的磁通量 : 19.5 mT [195 G]|2.5 mT [25 G]|7.5 mT [75 G]|37.5 mT [375 G]|5 mT [50 G]|7 mT [70 G]|42. mT [420 G]|35 mT [350 G]
 • 距离 = 0.25 mm [0.01 英寸] 处的磁通量 : 780 mT [7800 G]|146 mT [1460 G]
 • 系列名称 : MG
 • 工作温度 : -40°C 至 250°C [-40°F 至 482°F]|-40°C 至 200°C [-40°F 至 392°F]|-40°C 至 300°C [-40°F 至 572°F]|-40°C 至 130°C [-40°F 至 266°F]|-40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]|-40°C 至 140°C [-40°F 至 284°F]
 • 防磁防震 : 不良
 • 距离 = 1.27 mm [0.05 英寸] 处的磁通量 : 41 mT [410 G]|160 mT [1600 G]|117 mT [1170 G]|80 mT [800 G]|100 mT [1000 G]|75.5 mT [755 G]|780 mT [7800 G]|36.5 mT [365 G]
 • 距离 = 0.76 mm [0.03 英寸] 处的磁通量 : 780 mT [7800 G]|63 mT [630 G]|210 mT [2100 G]|55 mT [550 G]
 • 磁铁材料/工艺 : Alnico VIII / 烧结|稀土/压制|Alnico V/压铸|Alnico VI/烧结
产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
MG Series Magnets
469.96 KB
5/11/2021
PDF 469.96 KB
产品照片
名称
描述
文件大小
日期
大小
Magnets Product Photo - grouped
3.01 MB
5/11/2021
3.01 MB
应用说明
名称
描述
文件大小
日期
大小
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
5/11/2021
PDF 3.76 MB
名称
描述
文件大小
日期
大小
MG Series Magnets
469.96 KB
5/11/2021
PDF 469.96 KB
Magnets Product Photo - grouped
3.01 MB
5/11/2021
3.01 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.76 MB
5/11/2021
PDF 3.76 MB
Image
SKU
Description
alt
106MG10-BP
alt
101MG7
alt
101MG7-BP
alt
106MG10
alt
101MG3
alt
102MG11-BP
alt
103MG8
alt
103MG5
alt
102MG11
alt
102MG15