https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html

토글 스위치

TL 시리즈

군사 등급 토글. MIL-DTL-3950, UL, CSA, CE. 최대 20A(저항). 다양한 액추에이터, 액션, 단자 및 회로

유통업체 재고

Honeywell 마이크로 스위치 TL 시리즈 토글 스위치는 밀폐형 토글 스위치에 대한 MIL-DTL-3950에 대한 군수품 인증 사양을 준수합니다. 품질 구성 특징에는 토글 레버와 부싱 사이, 덮개와 케이스 사이의 본드 씰이 포함됩니다.

내구성이 뛰어난 TL 시리즈 토글 설계는 많은 군수용, 항공우주용 및 신뢰성이 필수적인 기타 까다로운 응용 분야에 적합합니다. 이러한 응용 분야에는 패널에 기계적 충격, 진동 및 극단적인 온도뿐만 아니라 먼지, 습기 또는 수압이 가해지는 환경이 포함됩니다.

TL 시리즈 토글 스위치는 여러 응용 분야에 쉽게 통합할 수 있는 다양한 회로 및 극 옵션을 제공합니다. 군사 및 항공우주 분야의 오랜 역사를 가진 TL 시리즈 토글은 가장 까다로운 조건에서도 장시간의 작동 수명을 보장합니다.

Others

 • 작업
  • 2 위치
  • 3 위치
 • 단자부
  • 땜납
  • 빠른 연결
  • IWTS(14-16 게이지)
  • 나사
  • 도선
  • IWTS(16-20 게이지)
 • 장착
  • 부싱 15/32인치
 • 회로
  • Mom.On-Off
  • On-On-Mom.On
  • None-On-Mom.On
  • On-Off-On
  • On-Off-Mom.On
  • Mom.On-On-Mom.On
  • None-On-On
  • Mom.On-On-On
  • On-On
  • Mom.On-Off-Mom.On
  • On-Mom.On
  • Off-On
  • Mom.Off-On
  • Mom.On-Off-None
  • On-On-On
  • Mom.On-On
  • None-Off-On
  • Mom.On-Off-On
  • 4PST
  • DPST
  • 3PST
  • 4PDT
  • SPST
  • SPDT
  • DPDT
  • 3PDT
 • 전류/전압 범위(저항 부하)
  • 0.5Vac에서 230Vac까지 0.5A~6A
  • 0.5Vdc에서 28Vdc까지 0.01A~0.1A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~10A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~18A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 0.5Vac~230Vac에서 0.5A~6A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~7.5A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~10A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 0.5Vac~230Vac에서 0.5A~6A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~7.5A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.1A~10A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~10A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~18A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~15A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~20A
  • 0.5Vdc에서 28Vdc까지 0.5A~7.5A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~18A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~10A
  • 0.5Vac~7Vac에서 0.5A~10A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~15A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~20A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~15A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~15A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~20A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~15A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~20A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~15A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~10A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~18A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~20A
  • 0.5Vac에서 115Vac까지 0.01A~0.1A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~7.5A
  • 0.5Vac~230Vac에서 0.5A~6A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~18A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~15A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~20A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 250Vdc에서 0.5A
 • 시리즈 이름
  • TL
 • UNSPSC 코드
  • 39122211
 • 회로/작동 방식
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/7/1/document_6DE11C3E-0A1D-1A2E-38A0F7C183925214.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/8/document_5EEC9041-FCF1-8DF5-E9D0C1B74414F3F2.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/4/document_5ED453A3-EDC4-756A-534CAD2F25868D05.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/5/document_5ED8D110-B7F7-25F4-16165F00B7957D6F.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/1/document_6DD4FF6C-0F4F-7F56-B9F8FD1FDA497F45.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/7/0/document_6DDBEC80-0C47-0F4A-9E43B9ACBF35C35A.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/4/document_5F0471EE-F4CB-80CA-06CD1F25E4CFAE31.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/2/document_5EFEFC93-0927-D3C9-C41468BA44D7A74E.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/8/4/document_6EC4364E-DA41-6510-21FB1A4CE293AFE4.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/5/document_6DD21B12-E6FB-FE14-EACFCFDB578DD238.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/0/document_6DDCA66F-9B9E-78B1-B1607D56A0D883A7.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/9/document_6DD9C7B1-9C51-95AF-F0B3CA04B9560813.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/7/2/document_6DE5AC85-AFF3-F484-F611D7FCE3EE8CFC.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/7/document_5EE31BED-E914-5A63-6DDBEA701CC931E8.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/6/document_5EDB53A1-BFF7-E3ED-D95C72D72FE400A5.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/4/8/document_5EC90942-930C-C630-4EBE2B2EEEEDF466.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/6/document_6DD440AE-9E5E-00EC-1F1E7AD385BF0035.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/3/document_5ED0F658-E4FA-3ED5-8CB4D2B048A30DC8.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/2/document_5EC88EC8-FA5F-546B-20BD427151153CD6.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/0/document_5ECA005D-977B-B193-0850CF6C04D712ED.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/8/document_6DD6B604-E4C2-6760-B6DC8548935DEE92.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/8/3/document_6EC9CEE5-FEC8-EE5F-6663BE72B095F619.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/3/document_5F0190BC-BC4B-16CA-5144D149D4268054.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/7/document_6DD5DB2F-F1C0-213F-7D1AF3269B6E2537.jpg
 • 군수품 사양 번호
  • MS27781-22D
  • MS27722-29
  • MS27781-22G
  • MS27722-23
  • MS27781-23F
  • MS27722-22
  • MS27722-24
  • MS27722-21
  • MS27781-23D
 • UNSPSC 상품
  • 39122211 토글 스위치
 • UL/CSA
  • L191: 15A-125, 250, 277Vac, 1/2Hp-125Vac, 1Hp-250, 277Vac, 5A-120Vac "L"
  • L192: 10A-125, 250, 277Vac, 1/4Hp-125Vac, 1/2Hp-250, 277Vac, 3A-125Vac "L"
 • 제품 종류
  • MICRO SWITCH 토글 스위치

Others

 • 작업
  • 2 위치
  • 3 위치
 • 단자부
  • 땜납
  • 빠른 연결
  • IWTS(14-16 게이지)
  • 나사
  • 도선
  • IWTS(16-20 게이지)
 • 장착
  • 부싱 15/32인치
 • 회로
  • Mom.On-Off
  • On-On-Mom.On
  • None-On-Mom.On
  • On-Off-On
  • On-Off-Mom.On
  • Mom.On-On-Mom.On
  • None-On-On
  • Mom.On-On-On
  • On-On
  • Mom.On-Off-Mom.On
  • On-Mom.On
  • Off-On
  • Mom.Off-On
  • Mom.On-Off-None
  • On-On-On
  • Mom.On-On
  • None-Off-On
  • Mom.On-Off-On
  • 4PST
  • DPST
  • 3PST
  • 4PDT
  • SPST
  • SPDT
  • DPDT
  • 3PDT
 • 전류/전압 범위(저항 부하)
  • 0.5Vac에서 230Vac까지 0.5A~6A
  • 0.5Vdc에서 28Vdc까지 0.01A~0.1A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~10A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~18A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 0.5Vac~230Vac에서 0.5A~6A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~7.5A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~10A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 0.5Vac~230Vac에서 0.5A~6A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~7.5A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.1A~10A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~10A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~18A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~15A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~20A
  • 0.5Vdc에서 28Vdc까지 0.5A~7.5A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~18A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~10A
  • 0.5Vac~7Vac에서 0.5A~10A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~15A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~20A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~15A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~15A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~20A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~15A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~20A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~15A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~10A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~18A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~20A
  • 0.5Vac에서 115Vac까지 0.01A~0.1A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~7.5A
  • 0.5Vac~230Vac에서 0.5A~6A
  • 250Vdc에서 0.5A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~18A
  • 0.5Vac~277Vac에서 0.5A~15A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~20A
  • 115Vdc에서 0.75A
  • 250Vdc에서 0.5A
 • 시리즈 이름
  • TL
 • UNSPSC 코드
  • 39122211
 • 회로/작동 방식
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/7/1/document_6DE11C3E-0A1D-1A2E-38A0F7C183925214.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/8/document_5EEC9041-FCF1-8DF5-E9D0C1B74414F3F2.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/4/document_5ED453A3-EDC4-756A-534CAD2F25868D05.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/5/document_5ED8D110-B7F7-25F4-16165F00B7957D6F.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/1/document_6DD4FF6C-0F4F-7F56-B9F8FD1FDA497F45.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/7/0/document_6DDBEC80-0C47-0F4A-9E43B9ACBF35C35A.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/4/document_5F0471EE-F4CB-80CA-06CD1F25E4CFAE31.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/2/document_5EFEFC93-0927-D3C9-C41468BA44D7A74E.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/8/4/document_6EC4364E-DA41-6510-21FB1A4CE293AFE4.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/5/document_6DD21B12-E6FB-FE14-EACFCFDB578DD238.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/0/document_6DDCA66F-9B9E-78B1-B1607D56A0D883A7.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/9/document_6DD9C7B1-9C51-95AF-F0B3CA04B9560813.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/7/2/document_6DE5AC85-AFF3-F484-F611D7FCE3EE8CFC.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/7/document_5EE31BED-E914-5A63-6DDBEA701CC931E8.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/6/document_5EDB53A1-BFF7-E3ED-D95C72D72FE400A5.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/4/8/document_5EC90942-930C-C630-4EBE2B2EEEEDF466.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/6/document_6DD440AE-9E5E-00EC-1F1E7AD385BF0035.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/3/document_5ED0F658-E4FA-3ED5-8CB4D2B048A30DC8.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/2/document_5EC88EC8-FA5F-546B-20BD427151153CD6.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/0/document_5ECA005D-977B-B193-0850CF6C04D712ED.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/8/document_6DD6B604-E4C2-6760-B6DC8548935DEE92.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/8/3/document_6EC9CEE5-FEC8-EE5F-6663BE72B095F619.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/3/document_5F0190BC-BC4B-16CA-5144D149D4268054.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/7/document_6DD5DB2F-F1C0-213F-7D1AF3269B6E2537.jpg
 • 군수품 사양 번호
  • MS27781-22D
  • MS27722-29
  • MS27781-22G
  • MS27722-23
  • MS27781-23F
  • MS27722-22
  • MS27722-24
  • MS27722-21
  • MS27781-23D
 • UNSPSC 상품
  • 39122211 토글 스위치
 • UL/CSA
  • L191: 15A-125, 250, 277Vac, 1/2Hp-125Vac, 1Hp-250, 277Vac, 5A-120Vac "L"
  • L192: 10A-125, 250, 277Vac, 1/4Hp-125Vac, 1/2Hp-250, 277Vac, 3A-125Vac "L"
 • 제품 종류
  • MICRO SWITCH 토글 스위치
 • 단자부 : 땜납|빠른 연결|IWTS(14-16 게이지)|나사|도선|IWTS(16-20 게이지)
 • 전류/전압 범위(저항 부하) : 0.5Vac에서 230Vac까지 0.5A~6A|0.5Vdc에서 28Vdc까지 0.01A~0.1A|115Vdc에서 0.75A|0.5Vac~277Vac에서 0.5A~10A|0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~18A|250Vdc에서 0.5A|250Vdc에서 0.5A|0.5Vac~230Vac에서 0.5A~6A|0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~7.5A|115Vdc에서 0.75A|0.5Vac~277Vac에서 0.5A~10A|115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5Vac~230Vac에서 0.5A~6A|0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~7.5A|115Vdc에서 0.75A|0.5Vdc~28Vdc에서 0.1A~10A|115Vdc에서 0.75A|0.5Vac~277Vac에서 0.5A~10A|250Vdc에서 0.5A|0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~18A|115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5Vac~277Vac에서 0.5A~15A|0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~20A|0.5Vdc에서 28Vdc까지 0.5A~7.5A|250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~18A|0.5Vac~277Vac에서 0.5A~10A|0.5Vac~7Vac에서 0.5A~10A|115Vdc에서 0.75A|0.5Vac~277Vac에서 0.5A~15A|0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~20A|250Vdc에서 0.5A|0.5Vac~277Vac에서 0.5A~15A|0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~15A|0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~20A|0.5Vac~277Vac에서 0.5A~15A|250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A|115Vdc에서 0.75A|0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~20A|0.5Vac~277Vac에서 0.5A~15A|250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5Vac~277Vac에서 0.5A~10A|0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~18A|0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~20A|0.5Vac에서 115Vac까지 0.01A~0.1A|115Vdc에서 0.75A|0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~7.5A|0.5Vac~230Vac에서 0.5A~6A|250Vdc에서 0.5A|0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~18A|0.5Vac~277Vac에서 0.5A~15A|0.5Vdc~28Vdc에서 0.5A~20A|115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A
 • 시리즈 이름 : TL
 • UNSPSC 코드 : 39122211
 • 회로/작동 방식 : https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/7/1/document_6DE11C3E-0A1D-1A2E-38A0F7C183925214.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/8/document_5EEC9041-FCF1-8DF5-E9D0C1B74414F3F2.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/4/document_5ED453A3-EDC4-756A-534CAD2F25868D05.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/5/document_5ED8D110-B7F7-25F4-16165F00B7957D6F.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/1/document_6DD4FF6C-0F4F-7F56-B9F8FD1FDA497F45.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/7/0/document_6DDBEC80-0C47-0F4A-9E43B9ACBF35C35A.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/4/document_5F0471EE-F4CB-80CA-06CD1F25E4CFAE31.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/2/document_5EFEFC93-0927-D3C9-C41468BA44D7A74E.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/8/4/document_6EC4364E-DA41-6510-21FB1A4CE293AFE4.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/5/document_6DD21B12-E6FB-FE14-EACFCFDB578DD238.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/0/document_6DDCA66F-9B9E-78B1-B1607D56A0D883A7.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/9/document_6DD9C7B1-9C51-95AF-F0B3CA04B9560813.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/7/2/document_6DE5AC85-AFF3-F484-F611D7FCE3EE8CFC.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/7/document_5EE31BED-E914-5A63-6DDBEA701CC931E8.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/6/document_5EDB53A1-BFF7-E3ED-D95C72D72FE400A5.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/4/8/document_5EC90942-930C-C630-4EBE2B2EEEEDF466.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/6/document_6DD440AE-9E5E-00EC-1F1E7AD385BF0035.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/3/document_5ED0F658-E4FA-3ED5-8CB4D2B048A30DC8.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/2/document_5EC88EC8-FA5F-546B-20BD427151153CD6.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/0/document_5ECA005D-977B-B193-0850CF6C04D712ED.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/8/document_6DD6B604-E4C2-6760-B6DC8548935DEE92.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/8/3/document_6EC9CEE5-FEC8-EE5F-6663BE72B095F619.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/3/document_5F0190BC-BC4B-16CA-5144D149D4268054.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/7/document_6DD5DB2F-F1C0-213F-7D1AF3269B6E2537.jpg
 • 군수품 사양 번호 : MS27781-22D|MS27722-29|MS27781-22G|MS27722-23|MS27781-23F|MS27722-22|MS27722-24|MS27722-21|MS27781-23D
 • UNSPSC 상품 : 39122211 토글 스위치
 • UL/CSA : L191: 15A-125, 250, 277Vac, 1/2Hp-125Vac, 1Hp-250, 277Vac, 5A-120Vac "L"|L192: 10A-125, 250, 277Vac, 1/4Hp-125Vac, 1/2Hp-250, 277Vac, 3A-125Vac "L"
 • 회로 : Mom.On-Off|On-On-Mom.On|None-On-Mom.On|On-Off-On|On-Off-Mom.On|Mom.On-On-Mom.On|None-On-On|Mom.On-On-On|On-On|Mom.On-Off-Mom.On|On-Mom.On|Off-On|Mom.Off-On|Mom.On-Off-None|On-On-On|Mom.On-On|None-Off-On|Mom.On-Off-On|4PST|DPST|3PST|4PDT|SPST|SPDT|DPDT|3PDT
 • 제품 종류 : MICRO SWITCH 토글 스위치
 • 장착 : 부싱 15/32인치
 • 작업 : 2 위치|3 위치
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH™ Compact Limit Switches, TL Series
1.17 MB
10/4/2021
PDF 1.17 MB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide
6.48 MB
9/14/2021
PDF 6.48 MB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
9/14/2021
PDF 6.35 MB
Flight Deck Toggle Switches
187.21 KB
9/14/2021
PDF 187.21 KB
제품 사진
Name
Description
File Size
Date
Size
TL Series Product Photo
384.6 MB
9/14/2021
384.6 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
9/14/2021
PDF 6.35 MB
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide
6.48 MB
9/14/2021
PDF 6.48 MB
Flight Deck Toggle Switches
187.21 KB
9/14/2021
PDF 187.21 KB
TL Series Product Photo
384.6 MB
9/14/2021
384.6 MB
MICRO SWITCH™ Compact Limit Switches, TL Series
1.17 MB
10/4/2021
PDF 1.17 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
Image
SKU
Description
alt
101TL1-3F
MICRO SWITCH TL Series Toggle Switch, 1 pole, 2 position, IWTS (14-16 Gage) terminal, Locking Lever, Military Part Number MS27781-23F
alt
101TL2-3D
MICRO SWITCH TL Series Toggle Switch, 1 pole, 2 position, IWTS (16-20 Gage) terminal, Locking Lever, Military Part Number MS27787-23D
alt
102TL2218-3
MICRO SWITCH TL Series Toggle Switch, 2 pole, 2 position, IWTS (16-20 Gage) terminal, Special Design Lever
alt
104TL2-1N
MICRO SWITCH TL Series Toggle Switch, 4 pole, 3 position, IWTS (16-20 Gage) terminal, Locking Lever, Military Part Number MS27789-21N
alt
4TL187-12
MICRO SWITCH Toggle Switches: TL Series Toggle Switch, 4 Pole Double Throw (4PDT) 3 Position, Special Circuitry (On - On - On), Gold-Plated Contacts, No Spring Clip, Screw Terminals, Standard Lever, FAA-PMA Approved
alt
12TL1-1
MICRO SWITCH TL Series Toggle Switch, 2 pole, 3 position, Solder terminal, Standard Lever, Military Part Number MS27735-21
alt
2TL1-56K
MICRO SWITCH TL Series Toggle Switch, 2 pole, 3 position, Screw terminal, Locking Lever, Military Part Number MS27408-2K
alt
4TL1-50N
TL Series Toggle Switch, 4 pole, 3 position, Screw terminal, Locking Lever, Military Part Number MS27409-2N
alt
4TL1-61
TL Series Toggle Switch, 4 pole, 3 position, Screw terminal, Standard Lever, Military Part Number MS24525-28
alt
1TL133-3
MICRO SWITCH TL Series Toggle Switch, 1 pole, 2 position, Screw terminal, Tab Lever