https://sps.honeywell.com/cn/zh/search-results.html

救援和下降

夹式基座

DH吊臂基座,可利用自身八个独立螺丝夹紧在多种支柱结构的边缘

主要特点

可利用自身八个独立螺丝夹紧在多种支柱结构的边缘

建议的行业/用途

职业危害

标准

产品彩页
名称
描述
文件大小
日期
大小
???? - Data Sheet
127.35 KB
6/16/2021
PDF 127.35 KB
名称
描述
文件大小
日期
大小
???? - Data Sheet
127.35 KB
6/16/2021
PDF 127.35 KB
Image
SKU
Description
alt
DH-5/
夹式基座套开口90毫米夹式基座