/content/sps/de/de/search-results.html

Schleifring-Drehmomentaufnehmer

Modell 1239

Modell 1239 Drehschleifring-Propeller-Drehmomentsensor. 5.000 lb-in bis 20.000 lb-in. ±0,25 % Nichtlinearität Nennausgang

Überblick

Modell 1239 Drehschleifring-Propeller-Drehmomentsensor, 5.000 lb-in bis 20.000 lb-in. ±0,25 % Nichtlinearität Nennausgang.

Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Test & MeasurementTorque Accessories Datasheet
application/pdf 589.36 KB
8/2/2021
589.36 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
White Paper: New Ways to Measure Torque
application/pdf 197.76 KB
8/2/2021
197.76 KB
T&M Overview Brochure
application/pdf 424.1 KB
8/2/2021
424.1 KB
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
T&M Torque Transducer Range Guide
application/pdf 3.06 MB
8/2/2021
3.06 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model 1239 Series Product Photo
application/zip 225.74 KB
5/11/2021
225.74 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Test & MeasurementTorque Accessories Datasheet
application/pdf 589.36 KB
8/2/2021
589.36 KB
T&M Torque Transducer Range Guide
application/pdf 3.06 MB
8/2/2021
3.06 MB
White Paper: New Ways to Measure Torque
application/pdf 197.76 KB
8/2/2021
197.76 KB
Model 1239 Series Product Photo
application/zip 225.74 KB
5/11/2021
225.74 KB
T&M Overview Brochure
application/pdf 424.1 KB
8/2/2021
424.1 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Test & MeasurementTorque Accessories Datasheet
589.36 KB
8/2/2021
White Paper: New Ways to Measure Torque
197.76 KB
8/2/2021
T&M Overview Brochure
424.1 KB
8/2/2021
T&M Torque Transducer Range Guide
3.06 MB
8/2/2021
Model 1239 Series Product Photo
225.74 KB
5/11/2021