/content/sps/kr/ko/search-results.html

자석

자석

MG 시리즈 자석은 단극성 또는 다극성 자기 특성을 갖는 홀 효과 및 MR 센서 IC의 액추에이터 역할을 합니다.

제품설명

MG 시리즈 자석은 다양한 집적 구성, 강도 및 자기 재질로 제공되며 단극성 또는 다극성 자기 특성을 갖는 홀 효과 및 자기 저항 센서 IC용 액추에이터로 사용됩니다. 이 자석은 지정된 거리에서 최소 자기장을 제공하여 시스템 설계자가 해당 자석을 요구조건에 맞출 수 있도록 설계되었습니다.

명세서

Others

 • 거리에서 자속 = 2.54mm[0.1인치]
  • 12mT[120G]
  • 20,5mT[205G]
  • 28mT[280G]
  • 37mT[370G]
  • 47mT[470G]
  • 75mT[750G]
  • 81,0mT[810G]
  • 94mT[940G]
 • 자기 재질/가공
  • 알니코 V/주형
  • 알니코 VI/소결
  • 알니코 VIII/소결
  • 희토/압축
 • 거리에서 자속 = 5.08mm[0.2인치]
  • 19,5mT[195G]
  • 2.5mT[25G]
  • 35mT[350G]
  • 37,5mT[375G]
  • 42,mT[420G]
  • 5mT[50G]
  • 7,5mT[75G]
  • 7mT[70G]
 • 거리에서 자속 = 0.25mm[0.01인치]
  • 105mT[1050G]
  • 111mT[1110G]
  • 146mT[1460G]
  • 235mT[2350G]
  • 250mT[2500G]
  • 262mT[2620G]
  • 73mT[730G]
  • 780mT[7800G]
 • 제품 종류
  • 마그넷
 • 자속 거리 = 3.81mm[0.15인치]
  • 10mT[100G]
  • 11,5mT[115G]
  • 14mT[140G]
  • 29,5mT[295G]
  • 55mT[550G]
  • 57,5mT[575G]
 • 거리에서 자속 = 1.27mm[0.05인치]
  • 100mT[1000G]
  • 117mT[1170G]
  • 160mT[1600G]
  • 36,5mT[365G]
  • 41mT[410G]
  • 75,5mT[755G]
  • 780mT[7800G]
  • 80mT[800G]
 • 자기 충격 방지
  • 나쁨
  • 양호
 • 시리즈 이름
  • MG
 • 거리에서 자속 = 0.76mm[0.03인치]
  • 132mT[1320G]
  • 140mT[1400G]
  • 160mT[1600G]
  • 210mT[2100G]
  • 55mT[550G]
  • 63mT[630G]
  • 780mT[7800G]
  • 90mT[900G]
 • 자기 소거에 대한 저항
  • 매우 우수
  • 보통
  • 양호
 • 작동 온도
  • -40°C~130°C[-40°F~266°F]
  • -40°C~140°C[-40°F~284°F]
  • -40°C~150°C(-40°F~302°F)
  • -40°C~200°C[-40°F~392°F]
  • -40°C~250°C[-40°F~482°F]
  • -40°C~300°C[-40°F~572°F]
 • 자석 모양
  • 내부 나사식 4x40 금속 부싱의 원통형
  • 에폭시 충전 15/32-32 UNS-2A 나사 알루미늄 하우징에 내장
  • 외부 나사 1/4-20 플라스틱 하우징의 바
  • 외부 나사식 8x32 금속 부싱의 원통형
  • 원통형
 • 물리적 강도
  • 나쁨
  • 양호

Others

 • 거리에서 자속 = 2.54mm[0.1인치]
  • 12mT[120G]
  • 20,5mT[205G]
  • 28mT[280G]
  • 37mT[370G]
  • 47mT[470G]
  • 75mT[750G]
  • 81,0mT[810G]
  • 94mT[940G]
 • 자기 재질/가공
  • 알니코 V/주형
  • 알니코 VI/소결
  • 알니코 VIII/소결
  • 희토/압축
 • 거리에서 자속 = 5.08mm[0.2인치]
  • 19,5mT[195G]
  • 2.5mT[25G]
  • 35mT[350G]
  • 37,5mT[375G]
  • 42,mT[420G]
  • 5mT[50G]
  • 7,5mT[75G]
  • 7mT[70G]
 • 거리에서 자속 = 0.25mm[0.01인치]
  • 105mT[1050G]
  • 111mT[1110G]
  • 146mT[1460G]
  • 235mT[2350G]
  • 250mT[2500G]
  • 262mT[2620G]
  • 73mT[730G]
  • 780mT[7800G]
 • 제품 종류
  • 마그넷
 • 자속 거리 = 3.81mm[0.15인치]
  • 10mT[100G]
  • 11,5mT[115G]
  • 14mT[140G]
  • 29,5mT[295G]
  • 55mT[550G]
  • 57,5mT[575G]
 • 거리에서 자속 = 1.27mm[0.05인치]
  • 100mT[1000G]
  • 117mT[1170G]
  • 160mT[1600G]
  • 36,5mT[365G]
  • 41mT[410G]
  • 75,5mT[755G]
  • 780mT[7800G]
  • 80mT[800G]
 • 자기 충격 방지
  • 나쁨
  • 양호
 • 시리즈 이름
  • MG
 • 거리에서 자속 = 0.76mm[0.03인치]
  • 132mT[1320G]
  • 140mT[1400G]
  • 160mT[1600G]
  • 210mT[2100G]
  • 55mT[550G]
  • 63mT[630G]
  • 780mT[7800G]
  • 90mT[900G]
 • 자기 소거에 대한 저항
  • 매우 우수
  • 보통
  • 양호
 • 작동 온도
  • -40°C~130°C[-40°F~266°F]
  • -40°C~140°C[-40°F~284°F]
  • -40°C~150°C(-40°F~302°F)
  • -40°C~200°C[-40°F~392°F]
  • -40°C~250°C[-40°F~482°F]
  • -40°C~300°C[-40°F~572°F]
 • 자석 모양
  • 내부 나사식 4x40 금속 부싱의 원통형
  • 에폭시 충전 15/32-32 UNS-2A 나사 알루미늄 하우징에 내장
  • 외부 나사 1/4-20 플라스틱 하우징의 바
  • 외부 나사식 8x32 금속 부싱의 원통형
  • 원통형
 • 물리적 강도
  • 나쁨
  • 양호
 • 거리에서 자속 = 2.54mm[0.1인치] : 12mT[120G]|20,5mT[205G]|28mT[280G]|37mT[370G]|47mT[470G]|75mT[750G]|81,0mT[810G]|94mT[940G]
 • 자기 재질/가공 : 알니코 V/주형|알니코 VI/소결|알니코 VIII/소결|희토/압축
 • 거리에서 자속 = 5.08mm[0.2인치] : 19,5mT[195G]|2.5mT[25G]|35mT[350G]|37,5mT[375G]|42,mT[420G]|5mT[50G]|7,5mT[75G]|7mT[70G]
 • 거리에서 자속 = 0.25mm[0.01인치] : 105mT[1050G]|111mT[1110G]|146mT[1460G]|235mT[2350G]|250mT[2500G]|262mT[2620G]|73mT[730G]|780mT[7800G]
 • 제품 종류 : 마그넷
 • 자속 거리 = 3.81mm[0.15인치] : 10mT[100G]|11,5mT[115G]|14mT[140G]|29,5mT[295G]|55mT[550G]|57,5mT[575G]
 • 거리에서 자속 = 1.27mm[0.05인치] : 100mT[1000G]|117mT[1170G]|160mT[1600G]|36,5mT[365G]|41mT[410G]|75,5mT[755G]|780mT[7800G]|80mT[800G]
 • 자기 충격 방지 : 나쁨|양호
 • 시리즈 이름 : MG
 • 거리에서 자속 = 0.76mm[0.03인치] : 132mT[1320G]|140mT[1400G]|160mT[1600G]|210mT[2100G]|55mT[550G]|63mT[630G]|780mT[7800G]|90mT[900G]
 • 자기 소거에 대한 저항 : 매우 우수|보통|양호
 • 작동 온도 : -40°C~130°C[-40°F~266°F]|-40°C~140°C[-40°F~284°F]|-40°C~150°C(-40°F~302°F)|-40°C~200°C[-40°F~392°F]|-40°C~250°C[-40°F~482°F]|-40°C~300°C[-40°F~572°F]
 • 자석 모양 : 내부 나사식 4x40 금속 부싱의 원통형|바|에폭시 충전 15/32-32 UNS-2A 나사 알루미늄 하우징에 내장|외부 나사 1/4-20 플라스틱 하우징의 바|외부 나사식 8x32 금속 부싱의 원통형|원통형
 • 물리적 강도 : 나쁨|양호
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
MG Series Magnets
application/pdf 471.52 KB
9/14/2021
471.52 KB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Forestry Vehicles
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
All-Terrain Vehicle Solutions
application/pdf 803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
application/pdf 3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
eBook
Name
Description
File Size
Date
Size
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
제품 사진
Name
Description
File Size
Date
Size
Magnets Product Photo
application/zip 3.01 MB
9/14/2021
3.01 MB
104MG3 lowres photo
image/jpeg 26.33 KB
9/14/2021
26.33 KB
102MG15 lowres photo
image/jpeg 10.38 KB
9/14/2021
10.38 KB
104MG2 highres photo
image/jpeg 179.14 KB
9/14/2021
179.14 KB
106MG10 highres photo
image/jpeg 282.83 KB
9/14/2021
282.83 KB
106MG10 lowres photo
image/jpeg 30.23 KB
9/14/2021
30.23 KB
103MG5 highres photo
image/jpeg 207.32 KB
9/14/2021
207.32 KB
101MG3 highres photo
image/jpeg 106.73 KB
9/14/2021
106.73 KB
104MG3 highres photo
image/jpeg 321.07 KB
9/14/2021
321.07 KB
101MG2L1 lowres photo
image/jpeg 6.65 KB
9/14/2021
6.65 KB
104MG1 highres photo
image/jpeg 210.87 KB
9/14/2021
210.87 KB
102MG11-BP highres photo
image/jpeg 426.63 KB
9/14/2021
426.63 KB
101MG8 highres photo
image/jpeg 65.57 KB
9/14/2021
65.57 KB
101MG8 lowres photo
image/jpeg 7.59 KB
9/14/2021
7.59 KB
102MG11 highres photo
image/jpeg 50.36 KB
9/14/2021
50.36 KB
101MG3 lowres photo
image/jpeg 10.72 KB
9/14/2021
10.72 KB
107MG1 highres photo
image/jpeg 226.15 KB
9/14/2021
226.15 KB
102MG15 highres photo
image/jpeg 106.57 KB
9/14/2021
106.57 KB
101MG2L1 highres photo
image/jpeg 55.11 KB
9/14/2021
55.11 KB
102MG11-BP lowres photo
image/jpeg 59.62 KB
9/14/2021
59.62 KB
101MG7-BP highres photo
image/jpeg 90.44 KB
9/14/2021
90.44 KB
106MG10-BP lowres photo
image/jpeg 34.37 KB
9/14/2021
34.37 KB
107MG1 lowres photo
image/jpeg 33.54 KB
9/14/2021
33.54 KB
101MG7-BP lowres photo
image/jpeg 6.87 KB
9/14/2021
6.87 KB
102MG15-BP highres photo
image/jpeg 99.66 KB
9/14/2021
99.66 KB
101MG7 lowres photo
image/jpeg 42.02 KB
9/14/2021
42.02 KB
104MG2 lowres photo
image/jpeg 12.18 KB
9/14/2021
12.18 KB
103MG8 highres photo
image/jpeg 78.64 KB
9/14/2021
78.64 KB
103MG8 lowres photo
image/jpeg 9.09 KB
9/14/2021
9.09 KB
101MG8-BP highres photo
image/jpeg 64.96 KB
9/14/2021
64.96 KB
102MG11 lowres photo
image/jpeg 16.58 KB
9/14/2021
16.58 KB
106MG10-BP highres photo
image/jpeg 315.03 KB
9/14/2021
315.03 KB
101MG7 highres photo
image/jpeg 60.61 KB
9/14/2021
60.61 KB
101MG8-BP lowres photo
image/jpeg 7.67 KB
9/14/2021
7.67 KB
102MG15-BP lowres photo
image/jpeg 10.5 KB
9/14/2021
10.5 KB
104MG1 lowres photo
image/jpeg 14.88 KB
9/14/2021
14.88 KB
103MG5 lowres photo
image/jpeg 14.94 KB
9/14/2021
14.94 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Magnets Product Photo
application/zip 3.01 MB
9/14/2021
3.01 MB
Forestry Vehicles
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
All-Terrain Vehicle Solutions
application/pdf 803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
application/pdf 3.88 MB
5/31/2022
3.88 MB
104MG3 lowres photo
image/jpeg 26.33 KB
9/14/2021
26.33 KB
102MG15 lowres photo
image/jpeg 10.38 KB
9/14/2021
10.38 KB
104MG2 highres photo
image/jpeg 179.14 KB
9/14/2021
179.14 KB
106MG10 highres photo
image/jpeg 282.83 KB
9/14/2021
282.83 KB
106MG10 lowres photo
image/jpeg 30.23 KB
9/14/2021
30.23 KB
103MG5 highres photo
image/jpeg 207.32 KB
9/14/2021
207.32 KB
101MG3 highres photo
image/jpeg 106.73 KB
9/14/2021
106.73 KB
104MG3 highres photo
image/jpeg 321.07 KB
9/14/2021
321.07 KB
101MG2L1 lowres photo
image/jpeg 6.65 KB
9/14/2021
6.65 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
104MG1 highres photo
image/jpeg 210.87 KB
9/14/2021
210.87 KB
102MG11-BP highres photo
image/jpeg 426.63 KB
9/14/2021
426.63 KB
101MG8 highres photo
image/jpeg 65.57 KB
9/14/2021
65.57 KB
101MG8 lowres photo
image/jpeg 7.59 KB
9/14/2021
7.59 KB
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
102MG11 highres photo
image/jpeg 50.36 KB
9/14/2021
50.36 KB
101MG3 lowres photo
image/jpeg 10.72 KB
9/14/2021
10.72 KB
107MG1 highres photo
image/jpeg 226.15 KB
9/14/2021
226.15 KB
102MG15 highres photo
image/jpeg 106.57 KB
9/14/2021
106.57 KB
101MG2L1 highres photo
image/jpeg 55.11 KB
9/14/2021
55.11 KB
102MG11-BP lowres photo
image/jpeg 59.62 KB
9/14/2021
59.62 KB
101MG7-BP highres photo
image/jpeg 90.44 KB
9/14/2021
90.44 KB
106MG10-BP lowres photo
image/jpeg 34.37 KB
9/14/2021
34.37 KB
107MG1 lowres photo
image/jpeg 33.54 KB
9/14/2021
33.54 KB
101MG7-BP lowres photo
image/jpeg 6.87 KB
9/14/2021
6.87 KB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
102MG15-BP highres photo
image/jpeg 99.66 KB
9/14/2021
99.66 KB
101MG7 lowres photo
image/jpeg 42.02 KB
9/14/2021
42.02 KB
104MG2 lowres photo
image/jpeg 12.18 KB
9/14/2021
12.18 KB
103MG8 highres photo
image/jpeg 78.64 KB
9/14/2021
78.64 KB
103MG8 lowres photo
image/jpeg 9.09 KB
9/14/2021
9.09 KB
101MG8-BP highres photo
image/jpeg 64.96 KB
9/14/2021
64.96 KB
102MG11 lowres photo
image/jpeg 16.58 KB
9/14/2021
16.58 KB
106MG10-BP highres photo
image/jpeg 315.03 KB
9/14/2021
315.03 KB
101MG7 highres photo
image/jpeg 60.61 KB
9/14/2021
60.61 KB
101MG8-BP lowres photo
image/jpeg 7.67 KB
9/14/2021
7.67 KB
102MG15-BP lowres photo
image/jpeg 10.5 KB
9/14/2021
10.5 KB
104MG1 lowres photo
image/jpeg 14.88 KB
9/14/2021
14.88 KB
MG Series Magnets
application/pdf 471.52 KB
9/14/2021
471.52 KB
103MG5 lowres photo
image/jpeg 14.94 KB
9/14/2021
14.94 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
MG Series Magnets
471.52 KB
9/14/2021
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
All-Terrain Vehicle Solutions
803.57 KB
12/20/2022
Solutions For Healthier Air & HVAC Systems
3.88 MB
5/31/2022
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
Magnets Product Photo
3.01 MB
9/14/2021
104MG3 lowres photo
26.33 KB
9/14/2021
102MG15 lowres photo
10.38 KB
9/14/2021
104MG2 highres photo
179.14 KB
9/14/2021
106MG10 highres photo
282.83 KB
9/14/2021
106MG10 lowres photo
30.23 KB
9/14/2021
103MG5 highres photo
207.32 KB
9/14/2021
101MG3 highres photo
106.73 KB
9/14/2021
104MG3 highres photo
321.07 KB
9/14/2021
101MG2L1 lowres photo
6.65 KB
9/14/2021
104MG1 highres photo
210.87 KB
9/14/2021
102MG11-BP highres photo
426.63 KB
9/14/2021
101MG8 highres photo
65.57 KB
9/14/2021
101MG8 lowres photo
7.59 KB
9/14/2021
102MG11 highres photo
50.36 KB
9/14/2021
101MG3 lowres photo
10.72 KB
9/14/2021
107MG1 highres photo
226.15 KB
9/14/2021
102MG15 highres photo
106.57 KB
9/14/2021
101MG2L1 highres photo
55.11 KB
9/14/2021
102MG11-BP lowres photo
59.62 KB
9/14/2021
101MG7-BP highres photo
90.44 KB
9/14/2021
106MG10-BP lowres photo
34.37 KB
9/14/2021
107MG1 lowres photo
33.54 KB
9/14/2021
101MG7-BP lowres photo
6.87 KB
9/14/2021
102MG15-BP highres photo
99.66 KB
9/14/2021
101MG7 lowres photo
42.02 KB
9/14/2021
104MG2 lowres photo
12.18 KB
9/14/2021
103MG8 highres photo
78.64 KB
9/14/2021
103MG8 lowres photo
9.09 KB
9/14/2021
101MG8-BP highres photo
64.96 KB
9/14/2021
102MG11 lowres photo
16.58 KB
9/14/2021
106MG10-BP highres photo
315.03 KB
9/14/2021
101MG7 highres photo
60.61 KB
9/14/2021
101MG8-BP lowres photo
7.67 KB
9/14/2021
102MG15-BP lowres photo
10.5 KB
9/14/2021
104MG1 lowres photo
14.88 KB
9/14/2021
103MG5 lowres photo
14.94 KB
9/14/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
101MG2L1
MG Series, Alnico VI sintered bar magnet, 9,53 mm W x 3,18 mm H x 3,18 mm Dia. [0.375 in W x 0.125 in H x 0.125 in Dia.]
alt
101MG3
MG Series, Alnico V cast cylinderical magnet, 31,75 mm W x 6,35 mm Dia. [1.25 in W x 0.25 in Dia.]
alt
101MG7
MG 시리즈, Alnico VIII 소결 원통형 자석, 6,35mm W x 6,35mm Dia. [0.25인치 W x 0.25인치 Dia.]
alt
101MG7-BP
MG Series, Alnico VIII sintered cylindrical magnet, 6,35 mm W x 6,35 mm Dia. [0.25 in W x 0.25 in Dia.], bulk packaging of 100 pieces
alt
102MG11
고체 센서 - 자석
alt
102MG11-BP
MG Series, Alnico VIII sintered cylindrical magnet, in externally threaded 8x32 metal bushing, 17,02 mm W x 7,87 mm Dia. [0.67 in W x 0.31 in Dia], bulk packaging of 100 pieces
alt
102MG15
MG Series, Alnico VIII sintered cylindrical magnet, in internally threaded 4x40 metal bushing, 12,19 mm W x 7,87 mm Dia [0.48 in W x 0.31 in Dia.]
alt
102MG15-BP
MG Series, Alnico VIII sintered cylindrical magnet, in internally threaded 4x40 metal bushing, 12,19 mm W x 7,87 mm Dia. [0.48 in W x 0.31 in Dia], bulk packaging of 100 pieces
alt
103MG5
MG Series, rare earth pressed bar magnet, 1,98 mm W x 1,98 mm H x 1,02 mm Dia. [0.078 in W x 0.078 in H x 0.04 in Dia.], 125 pieces per tube
alt
103MG8
MG Series, rare earth pressed bar magnet, 5,59 mm W x 5,59 mm H x 5,08 mm Dia. [0.22 in W x 0.22 in H x 0.20 in Dia.]
Image
SKU
Description
alt
101MG2L1
MG Series, Alnico VI sintered bar magnet, 9,53 mm W x 3,18 mm H x 3,18 mm Dia. [0.375 in W x 0.125 in H x 0.125 in Dia.]
alt
101MG3
MG Series, Alnico V cast cylinderical magnet, 31,75 mm W x 6,35 mm Dia. [1.25 in W x 0.25 in Dia.]
alt
101MG7
MG 시리즈, Alnico VIII 소결 원통형 자석, 6,35mm W x 6,35mm Dia. [0.25인치 W x 0.25인치 Dia.]
alt
101MG7-BP
MG Series, Alnico VIII sintered cylindrical magnet, 6,35 mm W x 6,35 mm Dia. [0.25 in W x 0.25 in Dia.], bulk packaging of 100 pieces
alt
102MG11
고체 센서 - 자석
alt
102MG11-BP
MG Series, Alnico VIII sintered cylindrical magnet, in externally threaded 8x32 metal bushing, 17,02 mm W x 7,87 mm Dia. [0.67 in W x 0.31 in Dia], bulk packaging of 100 pieces
alt
102MG15
MG Series, Alnico VIII sintered cylindrical magnet, in internally threaded 4x40 metal bushing, 12,19 mm W x 7,87 mm Dia [0.48 in W x 0.31 in Dia.]
alt
102MG15-BP
MG Series, Alnico VIII sintered cylindrical magnet, in internally threaded 4x40 metal bushing, 12,19 mm W x 7,87 mm Dia. [0.48 in W x 0.31 in Dia], bulk packaging of 100 pieces
alt
103MG5
MG Series, rare earth pressed bar magnet, 1,98 mm W x 1,98 mm H x 1,02 mm Dia. [0.078 in W x 0.078 in H x 0.04 in Dia.], 125 pieces per tube
alt
103MG8
MG Series, rare earth pressed bar magnet, 5,59 mm W x 5,59 mm H x 5,08 mm Dia. [0.22 in W x 0.22 in H x 0.20 in Dia.]