/content/sps/kr/ko/search-results.html

방검 작갑

Honeywell CoreShield™

베임 방지 장갑 - Honeywell CoreShield™

제품설명
Honeywell CoreShield™ 안전 장갑은 향상된 절단 저항, 편안함 및 손재주를 제공하며 작업자의 손을 효율적으로 보호하도록 설계되었습니다. CoreShield™ 제품군의 혁신적인 소재, 기술 및 구조는 작업자를 보호할 뿐만 아니라 편안하고 생산적인 작업을 보장하도록 도와줍니다.

기능 및 이점:
• 간단한 선택: 엄지손가락이 강화된 22가지 스타일 모두에 적용할 수 있는 장갑. 최저(A/A1)에서 최고(F/A9)까지의 모든 절단 저항 수준.
• 착용이 간편: CoreShieldTM 엔지니어드 원사와 CoreShieldTM 고성능 코팅 덕분입니다. 매우 가볍고 통기성이 좋으며 편안한 장갑으로 뛰어난 그립감 제공.
• 간편한 구매: 2배의 내구성 코팅을 위한 특수 마모 기술. 세척 가능 = 제품 수명 연장 = 소유 비용 절감.

자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하여 모든 CoreShield™ 자산을 확인하십시오.

동영상 보기

CORESHIELD™ 장갑: 어려운 선택이 쉬운 결정이 됩니다
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
CoreShield User Manual
application/pdf 1.54 MB
9/14/2021
1.54 MB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
CoreShield Brochure US
application/pdf 2.12 MB
9/14/2021
2.12 MB
인증서
Name
Description
File Size
Date
Size
25-0513B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 348.67 KB
9/14/2021
348.67 KB
21-1818B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 349.06 KB
9/13/2021
349.06 KB
22-7513W-CE-Certificate.pdf
application/pdf 305.68 KB
9/14/2021
305.68 KB
26-0513B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 348.45 KB
9/14/2021
348.45 KB
27-0513B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 350.79 KB
9/13/2021
350.79 KB
21-1515B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 349.31 KB
9/13/2021
349.31 KB
22-7913B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 350.3 KB
9/14/2021
350.3 KB
22-7518B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 350.58 KB
9/13/2021
350.58 KB
22-7513B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 349.96 KB
9/14/2021
349.96 KB
24-0513W-CE-Certificate.pdf
application/pdf 352.92 KB
9/13/2021
352.92 KB
28-0910B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 351.04 KB
9/14/2021
351.04 KB
23-0513B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 352.43 KB
9/14/2021
352.43 KB
26-0913B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 351.39 KB
9/13/2021
351.39 KB
24-0513B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 349.66 KB
9/13/2021
349.66 KB
24-0913B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 350.09 KB
9/13/2021
350.09 KB
29-0910B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 350.36 KB
9/13/2021
350.36 KB
21-1518B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 349.15 KB
9/14/2021
349.15 KB
24-9518B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 349.61 KB
9/14/2021
349.61 KB
25-0913B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 350.72 KB
9/13/2021
350.72 KB
26-0513W-CE-Certificate.pdf
application/pdf 352.98 KB
9/13/2021
352.98 KB
23-7518B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 352.7 KB
9/13/2021
352.7 KB
23-0913B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 353.18 KB
9/13/2021
353.18 KB
Others
Name
Description
File Size
Date
Size
CoreShield Vend Offering
application/pdf 233.69 KB
9/14/2021
233.69 KB
CoreShield Glove Size Chart
application/postscript 1.05 MB
9/14/2021
1.05 MB
CoreShield Glove Selector
application/pdf 667.82 KB
9/14/2021
667.82 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
25-0513B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 348.67 KB
9/14/2021
348.67 KB
21-1818B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 349.06 KB
9/13/2021
349.06 KB
22-7513W-CE-Certificate.pdf
application/pdf 305.68 KB
9/14/2021
305.68 KB
26-0513B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 348.45 KB
9/14/2021
348.45 KB
CoreShield Vend Offering
application/pdf 233.69 KB
9/14/2021
233.69 KB
CoreShield Glove Size Chart
application/postscript 1.05 MB
9/14/2021
1.05 MB
27-0513B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 350.79 KB
9/13/2021
350.79 KB
21-1515B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 349.31 KB
9/13/2021
349.31 KB
22-7913B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 350.3 KB
9/14/2021
350.3 KB
22-7518B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 350.58 KB
9/13/2021
350.58 KB
22-7513B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 349.96 KB
9/14/2021
349.96 KB
24-0513W-CE-Certificate.pdf
application/pdf 352.92 KB
9/13/2021
352.92 KB
28-0910B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 351.04 KB
9/14/2021
351.04 KB
23-0513B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 352.43 KB
9/14/2021
352.43 KB
CoreShield Glove Selector
application/pdf 667.82 KB
9/14/2021
667.82 KB
26-0913B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 351.39 KB
9/13/2021
351.39 KB
24-0513B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 349.66 KB
9/13/2021
349.66 KB
24-0913B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 350.09 KB
9/13/2021
350.09 KB
29-0910B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 350.36 KB
9/13/2021
350.36 KB
21-1518B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 349.15 KB
9/14/2021
349.15 KB
24-9518B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 349.61 KB
9/14/2021
349.61 KB
25-0913B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 350.72 KB
9/13/2021
350.72 KB
26-0513W-CE-Certificate.pdf
application/pdf 352.98 KB
9/13/2021
352.98 KB
CoreShield User Manual
application/pdf 1.54 MB
9/14/2021
1.54 MB
CoreShield Brochure US
application/pdf 2.12 MB
9/14/2021
2.12 MB
23-7518B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 352.7 KB
9/13/2021
352.7 KB
23-0913B-CE-Certificate.pdf
application/pdf 353.18 KB
9/13/2021
353.18 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
CoreShield User Manual
1.54 MB
9/14/2021
CoreShield Brochure US
2.12 MB
9/14/2021
25-0513B-CE-Certificate.pdf
348.67 KB
9/14/2021
21-1818B-CE-Certificate.pdf
349.06 KB
9/13/2021
22-7513W-CE-Certificate.pdf
305.68 KB
9/14/2021
26-0513B-CE-Certificate.pdf
348.45 KB
9/14/2021
27-0513B-CE-Certificate.pdf
350.79 KB
9/13/2021
21-1515B-CE-Certificate.pdf
349.31 KB
9/13/2021
22-7913B-CE-Certificate.pdf
350.3 KB
9/14/2021
22-7518B-CE-Certificate.pdf
350.58 KB
9/13/2021
22-7513B-CE-Certificate.pdf
349.96 KB
9/14/2021
24-0513W-CE-Certificate.pdf
352.92 KB
9/13/2021
28-0910B-CE-Certificate.pdf
351.04 KB
9/14/2021
23-0513B-CE-Certificate.pdf
352.43 KB
9/14/2021
26-0913B-CE-Certificate.pdf
351.39 KB
9/13/2021
24-0513B-CE-Certificate.pdf
349.66 KB
9/13/2021
24-0913B-CE-Certificate.pdf
350.09 KB
9/13/2021
29-0910B-CE-Certificate.pdf
350.36 KB
9/13/2021
21-1518B-CE-Certificate.pdf
349.15 KB
9/14/2021
24-9518B-CE-Certificate.pdf
349.61 KB
9/14/2021
25-0913B-CE-Certificate.pdf
350.72 KB
9/13/2021
26-0513W-CE-Certificate.pdf
352.98 KB
9/13/2021
23-7518B-CE-Certificate.pdf
352.7 KB
9/13/2021
23-0913B-CE-Certificate.pdf
353.18 KB
9/13/2021
CoreShield Vend Offering
233.69 KB
9/14/2021
CoreShield Glove Size Chart
1.05 MB
9/14/2021
CoreShield Glove Selector
667.82 KB
9/14/2021