https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html

토글 스위치

TW 시리즈

소형 스테인레스강 토글. UL, MIL-DTL-83781. 0.1A ~ 5A. 다양한 액추에이터, 액션, 단자 및 회로

유통업체 재고

Honeywell 마이크로 스위치 TW 시리즈 토글 스위치는 밀폐 및 비밀폐 토글 스위치에 대한 군수품 인증 MIL-83731 사양을 준수합니다. 품질 구성 기능에는 밀폐 관련 고장이 있어서는 안되는 응용 분야에서 토글 레버와 부싱 사이에 사용할 수 있는 본드 씰이 포함됩니다.

내구성이 뛰어난 TW 시리즈 토글 설계는 많은 군수용, 항공우주용 및 패널 뒤의 공간이 제한된 기타 까다로운 응용 분야에 적합합니다. 이러한 응용 분야에는 패널에 기계적 충격, 진동, 먼지, 습기 또는 수압 및 극단적인 온도가 가해지는 환경이 포함됩니다.

마이크로 스위치 TW 토글 스위치는 환경 밀폐 성능의 소형 군용 설계가 특징이며, 광범위한 응용 분야를 충족하는 다양한 회로, 전기 단자부, 레버 및 부싱 설계, 접점 재질 옵션 등으로 구성될 수 있습니다.

Others

 • 작업
  • 3 위치
  • 2 위치
 • 단자부
  • IWTS
  • 납땜 T2 유형
  • 나사
  • 땜납
  • H58
  • 빠른 연결
  • IWTS(16-20 게이지)
 • 장착
  • 부싱 15/32인치
  • 부싱 1/4인치
 • 회로
  • None-Off-On
  • Mom.On-Off-On
  • None-On-On
  • None-On-Mom.On
  • On-On
  • Off-Mom.On
  • Mom.On-On
  • Off-On
  • Mom.On-Off-Mom.On
  • Mom.On-On-On
  • On-On-On
  • Mom.On-On-Mom.On
  • Mom.On-Off-None
  • On-Off-On
  • On-Mom.On
  • Mom.On-Off
  • SPDT
  • DPST
  • 4PDT
  • DPDT
  • SPST
 • 전류/전압 범위(저항 부하)
  • 0.5Vdc에서 28Vdc까지 0.01A~0.1A
  • 0.5Vac에서 115Vac까지 0.01A~0.1A
  • 0.5Vac~115Vac에서 0.1A~5.0A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.1A~5.0A
 • 시리즈 이름
  • At
  • TW
 • 회로/작동 방식
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/0/document_6DDCA66F-9B9E-78B1-B1607D56A0D883A7.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/7/2/document_6DE5AC85-AFF3-F484-F611D7FCE3EE8CFC.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/9/document_5EEF533F-98C2-6D61-0517A01AFD7F7278.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/2/document_5EFEFC93-0927-D3C9-C41468BA44D7A74E.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/5/8/9/document_9C2FF423-A086-39AD-36BF1F64E4130193.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/5/9/0/document_9C30CFCF-CEC5-C0D4-15B2F0A0A46412B0.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/4/document_5F0471EE-F4CB-80CA-06CD1F25E4CFAE31.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/7/0/document_6DDBEC80-0C47-0F4A-9E43B9ACBF35C35A.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/5/9/2/document_9C46B6A7-93A2-784C-9C294FAED3831BA9.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/0/document_5ECA005D-977B-B193-0850CF6C04D712ED.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/5/document_6ED43F2B-CCA7-D36E-D0039C8109C4C10A.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/8/document_5EEC9041-FCF1-8DF5-E9D0C1B74414F3F2.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/6/document_6ED838D5-DD6C-AFA3-62273B064D105E79.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/7/document_6DD5DB2F-F1C0-213F-7D1AF3269B6E2537.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/6/document_6DD440AE-9E5E-00EC-1F1E7AD385BF0035.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/4/8/document_5EC90942-930C-C630-4EBE2B2EEEEDF466.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/7/document_5EE31BED-E914-5A63-6DDBEA701CC931E8.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/1/document_6DD4FF6C-0F4F-7F56-B9F8FD1FDA497F45.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/8/document_6DD6B604-E4C2-6760-B6DC8548935DEE92.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/5/9/3/document_9C472FCE-D535-17BC-363B4AE16472D2CF.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/5/document_6DD21B12-E6FB-FE14-EACFCFDB578DD238.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/2/document_5EC88EC8-FA5F-546B-20BD427151153CD6.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/6/document_5EDB53A1-BFF7-E3ED-D95C72D72FE400A5.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/4/document_6ED34C6A-F4FD-934F-A43164A342DE7D58.jpg
 • UNSPSC 코드
  • 39122211
 • UNSPSC 상품
  • 39122211 토글 스위치
 • UL/CSA
  • L117: 125Vac에서 5A
 • 제품 종류
  • MICRO SWITCH 토글 스위치
  • MICRO SWITCH 토글

Others

 • 작업
  • 3 위치
  • 2 위치
 • 단자부
  • IWTS
  • 납땜 T2 유형
  • 나사
  • 땜납
  • H58
  • 빠른 연결
  • IWTS(16-20 게이지)
 • 장착
  • 부싱 15/32인치
  • 부싱 1/4인치
 • 회로
  • None-Off-On
  • Mom.On-Off-On
  • None-On-On
  • None-On-Mom.On
  • On-On
  • Off-Mom.On
  • Mom.On-On
  • Off-On
  • Mom.On-Off-Mom.On
  • Mom.On-On-On
  • On-On-On
  • Mom.On-On-Mom.On
  • Mom.On-Off-None
  • On-Off-On
  • On-Mom.On
  • Mom.On-Off
  • SPDT
  • DPST
  • 4PDT
  • DPDT
  • SPST
 • 전류/전압 범위(저항 부하)
  • 0.5Vdc에서 28Vdc까지 0.01A~0.1A
  • 0.5Vac에서 115Vac까지 0.01A~0.1A
  • 0.5Vac~115Vac에서 0.1A~5.0A
  • 0.5Vdc~28Vdc에서 0.1A~5.0A
 • 시리즈 이름
  • At
  • TW
 • 회로/작동 방식
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/0/document_6DDCA66F-9B9E-78B1-B1607D56A0D883A7.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/7/2/document_6DE5AC85-AFF3-F484-F611D7FCE3EE8CFC.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/9/document_5EEF533F-98C2-6D61-0517A01AFD7F7278.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/2/document_5EFEFC93-0927-D3C9-C41468BA44D7A74E.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/5/8/9/document_9C2FF423-A086-39AD-36BF1F64E4130193.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/5/9/0/document_9C30CFCF-CEC5-C0D4-15B2F0A0A46412B0.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/4/document_5F0471EE-F4CB-80CA-06CD1F25E4CFAE31.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/7/0/document_6DDBEC80-0C47-0F4A-9E43B9ACBF35C35A.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/5/9/2/document_9C46B6A7-93A2-784C-9C294FAED3831BA9.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/0/document_5ECA005D-977B-B193-0850CF6C04D712ED.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/5/document_6ED43F2B-CCA7-D36E-D0039C8109C4C10A.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/8/document_5EEC9041-FCF1-8DF5-E9D0C1B74414F3F2.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/6/document_6ED838D5-DD6C-AFA3-62273B064D105E79.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/7/document_6DD5DB2F-F1C0-213F-7D1AF3269B6E2537.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/6/document_6DD440AE-9E5E-00EC-1F1E7AD385BF0035.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/4/8/document_5EC90942-930C-C630-4EBE2B2EEEEDF466.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/7/document_5EE31BED-E914-5A63-6DDBEA701CC931E8.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/1/document_6DD4FF6C-0F4F-7F56-B9F8FD1FDA497F45.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/8/document_6DD6B604-E4C2-6760-B6DC8548935DEE92.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/5/9/3/document_9C472FCE-D535-17BC-363B4AE16472D2CF.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/5/document_6DD21B12-E6FB-FE14-EACFCFDB578DD238.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/2/document_5EC88EC8-FA5F-546B-20BD427151153CD6.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/6/document_5EDB53A1-BFF7-E3ED-D95C72D72FE400A5.jpg
  • https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/4/document_6ED34C6A-F4FD-934F-A43164A342DE7D58.jpg
 • UNSPSC 코드
  • 39122211
 • UNSPSC 상품
  • 39122211 토글 스위치
 • UL/CSA
  • L117: 125Vac에서 5A
 • 제품 종류
  • MICRO SWITCH 토글 스위치
  • MICRO SWITCH 토글
 • 단자부 : IWTS|납땜 T2 유형|나사|땜납|H58|빠른 연결|IWTS(16-20 게이지)
 • 전류/전압 범위(저항 부하) : 0.5Vdc에서 28Vdc까지 0.01A~0.1A|0.5Vac에서 115Vac까지 0.01A~0.1A|0.5Vac~115Vac에서 0.1A~5.0A|0.5Vdc~28Vdc에서 0.1A~5.0A
 • 시리즈 이름 : At|TW
 • 회로/작동 방식 : https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/0/document_6DDCA66F-9B9E-78B1-B1607D56A0D883A7.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/7/2/document_6DE5AC85-AFF3-F484-F611D7FCE3EE8CFC.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/9/document_5EEF533F-98C2-6D61-0517A01AFD7F7278.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/2/document_5EFEFC93-0927-D3C9-C41468BA44D7A74E.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/5/8/9/document_9C2FF423-A086-39AD-36BF1F64E4130193.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/5/9/0/document_9C30CFCF-CEC5-C0D4-15B2F0A0A46412B0.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/4/document_5F0471EE-F4CB-80CA-06CD1F25E4CFAE31.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/7/0/document_6DDBEC80-0C47-0F4A-9E43B9ACBF35C35A.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/5/9/2/document_9C46B6A7-93A2-784C-9C294FAED3831BA9.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/0/document_5ECA005D-977B-B193-0850CF6C04D712ED.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/5/document_6ED43F2B-CCA7-D36E-D0039C8109C4C10A.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/8/document_5EEC9041-FCF1-8DF5-E9D0C1B74414F3F2.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/6/document_6ED838D5-DD6C-AFA3-62273B064D105E79.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/7/document_6DD5DB2F-F1C0-213F-7D1AF3269B6E2537.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/6/document_6DD440AE-9E5E-00EC-1F1E7AD385BF0035.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/4/8/document_5EC90942-930C-C630-4EBE2B2EEEEDF466.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/7/document_5EE31BED-E914-5A63-6DDBEA701CC931E8.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/1/document_6DD4FF6C-0F4F-7F56-B9F8FD1FDA497F45.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/8/document_6DD6B604-E4C2-6760-B6DC8548935DEE92.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/5/9/3/document_9C472FCE-D535-17BC-363B4AE16472D2CF.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/6/5/document_6DD21B12-E6FB-FE14-EACFCFDB578DD238.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/2/document_5EC88EC8-FA5F-546B-20BD427151153CD6.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/5/6/document_5EDB53A1-BFF7-E3ED-D95C72D72FE400A5.jpg|https://sensing.honeywell.com/client_asset/document/1/6/2/4/9/4/document_6ED34C6A-F4FD-934F-A43164A342DE7D58.jpg
 • UNSPSC 코드 : 39122211
 • UNSPSC 상품 : 39122211 토글 스위치
 • UL/CSA : L117: 125Vac에서 5A
 • 회로 : None-Off-On|Mom.On-Off-On|None-On-On|None-On-Mom.On|On-On|Off-Mom.On|Mom.On-On|Off-On|Mom.On-Off-Mom.On|Mom.On-On-On|On-On-On|Mom.On-On-Mom.On|Mom.On-Off-None|On-Off-On|On-Mom.On|Mom.On-Off|SPDT|DPST|4PDT|DPDT|SPST
 • 제품 종류 : MICRO SWITCH 토글 스위치|MICRO SWITCH 토글
 • 작업 : 3 위치|2 위치
 • 장착 : 부싱 15/32인치|부싱 1/4인치
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH TW Series Miniature Military-Grade Toggle Switches
1.07 MB
9/14/2021
PDF 1.07 MB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
9/14/2021
PDF 6.35 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
9/14/2021
PDF 6.35 MB
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
MICRO SWITCH TW Series Miniature Military-Grade Toggle Switches
1.07 MB
9/14/2021
PDF 1.07 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
Image
SKU
Description
alt
112TW1-1
MICRO SWITCH TW Series Toggle Switch, 2 pole, 3 position, IWTS terminal, Standard Lever
alt
11TW1-1
MICRO SWITCH TW Series Toggle Switch, 1 pole, 3 position, Solder terminal, Standard Lever, Military Part Number MS27718-21-1
alt
11TW1-1A
MICRO SWITCH TW Series Toggle Switch, 1 pole, 3 position, Solder terminal, Locking Lever, Military Part Number MS27720-21-1A
alt
112TW1-50
MICRO SWITCH TW Series Toggle Switch, 2 pole, 3 position, IWTS terminal, Standard Lever
alt
12TW1-50N
MICRO SWITCH TW Series Toggle Switch, 2 pole, 3 position, Solder terminal, Locking Lever, Military Part Number MS27754-39N
alt
1TW1-7
MICRO SWITCH TW Series Toggle Switch, 1 pole, 3 position, Solder terminal, Standard Lever, Military Part Number MS27716-27-1
alt
31TW2-205
MICRO SWITCH TW Series Toggle Switch 1 pole, 2 position, IWTS? terminal, Bat Handle Lever
alt
12TW1-50M
MICRO SWITCH TW Series Toggle Switch, 2 pole, 3 position, Solder terminal, Locking Lever, Military Part Number MS27754-39M
alt
111TW1-1
MICRO SWITCH TW Series Toggle Switch, 1 pole, 3 position, IWTS terminal, Standard Lever
alt
12TW1-12L
MICRO SWITCH TW Series Toggle Switch, 2 pole, 3 position, Solder terminal, Locking Lever, Military Part Number MS27754-34L