/content/sps/kr/ko/search-results.html

서미스터

111 시리즈

소형, 밀폐식 유리 비드, 축 리드 -60 °C ~ 300 °C [-76 °F ~ 572 °F]

제품설명

111 시리즈 서미스터는 유리로 밀폐되어 있습니다. 상대적으로 균일한 크기가 특징이며, 고속 반응 및 전력에 대한 고감도를 나타냅니다. 저열 용량 분야에 주로 적합하며 소형 크기로 인해 카테터 및 피하주사바늘과 같은 극소형 어셈블리에 사용될 수 있습니다.

  • 정체 공기 중 소산 상수: 0.1 mW/°C
  • 공기 중 시간 상수: 0.5 s
  • [25 °F~77 °F]에서 공칭 저항: 1,000 Ω, 2,000 Ω, 8,000 Ω, 10,000 Ω, 100,000 Ω
  • 최대 직경: 0.36 mm[0.014인치]
  • 단자부 소재: 백금 이리듐
  • 리드 길이: 9.6 mm[0.375인치]
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Temperature Sensors Line Guide
application/pdf 298.22 KB
9/14/2021
298.22 KB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Solutions for Hematology Analyzers
application/pdf 2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Solutions for Molecular Diagnostics
application/pdf 2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Solutions for Hematology Analyzers
application/pdf 2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Solutions for Molecular Diagnostics
application/pdf 2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
Temperature Sensors Line Guide
application/pdf 298.22 KB
9/14/2021
298.22 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Temperature Sensors Line Guide
298.22 KB
9/14/2021
Solutions for Hematology Analyzers
2.26 MB
6/12/2023
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
Solutions for Molecular Diagnostics
2.61 MB
6/12/2023