/content/sps/kr/ko/search-results.html

서미스터

120 시리즈

소형 유리 탐침. -60 °C ~ 300 °C [-76 °F ~ 572 °F]

제품설명

120 시리즈 서미스터는 충격 방지 기능의 견고한 유리 캡슐화 장치로 종종 액체 침수용으로 적합하며 에어 센서 어셈블리에 간편하게 장착할 수 있습니다. 표준 유리 탐침 구성(121 시리즈)으로도 출시되어 있습니다.

  • 정체 공기 중 소산 상수: 10.0s
  • 공기 중 시간 상수: 0.7mW/°C, 1,0mW/°C
  • [25 °F~77 °F]에서 공칭 저항: 1,000Ω, 2,000Ω, 10,000Ω
  • 최대 직경: 1.5mm[0.060in]
  • 단자부 소재: 듀멧
  • 리드 길이: 31.8mm[1.25in]
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Temperature Sensors Line Guide
application/pdf 298.22 KB
9/14/2021
298.22 KB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Solutions for Molecular Diagnostics
application/pdf 2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Solutions for Hematology Analyzers
application/pdf 2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Solutions for Molecular Diagnostics
application/pdf 2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Solutions for Hematology Analyzers
application/pdf 2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
Temperature Sensors Line Guide
application/pdf 298.22 KB
9/14/2021
298.22 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Temperature Sensors Line Guide
298.22 KB
9/14/2021
Solutions for Molecular Diagnostics
2.61 MB
6/12/2023
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
Solutions for Hematology Analyzers
2.26 MB
6/12/2023