/content/sps/kr/ko/search-results.html

서미스터

135 시리즈

유리 캡슐 칩, DO-35 유형 -60 °C ~ 300 °C [-76 °F ~ 572 °F]

제품설명

135 시리즈 서미스터는 축방향 리드 패키지의 고품질 밀폐형 유리 캡슐화 장치입니다. 균일한 규격은 주로 자동화 어셈블리에 적합합니다. 주석 도금 동피복강선은 납땜과 용접이 모두 가능합니다. 이 견고한 센서는 저비용으로 신뢰성을 요구하는 많은 응용 분야에 사용될 수 있도록 설계되었습니다. 자동화된 어셈블리용 테이프 앤 릴로 제공됩니다.

  • 정체 공기 중 소산 상수: 2.5 mW/°C
  • 공기 중 시간 상수: 4.0 s
  • [25 °F~77 °F]에서 공칭 저항: 1,000 Ω, 2,000 Ω, 5,000 Ω, 10,000 Ω, 20,000 Ω, 25,000 Ω, 30,000Ω, 47,000 Ω, 50,000 Ω, 100,000 Ω, 200,000 Ω, 300,000 Ω, 500,000 Ω, 1,000,000 Ω, 5,000,000 Ω
  • 최대 직경: 2.0mm [0.080인치]
  • 단자부 소재: 주석 도금 구리 도금 강철
  • 리드 길이: 28.6 mm[1.125인치]
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Temperature Sensors Line Guide
application/pdf 298.22 KB
9/14/2021
298.22 KB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Solutions for Hematology Analyzers
application/pdf 2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Solutions for Molecular Diagnostics
application/pdf 2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Temperature Sensors Line Guide
application/pdf 298.22 KB
9/14/2021
298.22 KB
Solutions for Hematology Analyzers
application/pdf 2.26 MB
6/12/2023
2.26 MB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Solutions for Molecular Diagnostics
application/pdf 2.61 MB
6/12/2023
2.61 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Temperature Sensors Line Guide
298.22 KB
9/14/2021
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
Solutions for Hematology Analyzers
2.26 MB
6/12/2023
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
Solutions for Molecular Diagnostics
2.61 MB
6/12/2023