/content/sps/kr/ko/search-results.html

온도조절 장치

2450CMG 시리즈

저전압 수동. 세라믹. 상승 시 개방. 금 합금 접점 0.5 A. 리벳 슬리브 UL, CSA, VDE

제품설명

2450CMG 시리즈는 스위치와 전기적으로 절연되어 있으며 상시 폐쇄 접점을 작동하는 온도 민감형 바이메탈 디스크로 구성되어 있습니다. 이 접점들은 표면 또는 주변 온도가 교정된 디스크의 작동 지점까지 상승하면 개방됩니다. 회로는 수동 재설정 버튼을 누를 때까지 상온 이상에서 개방이 유지됩니다. 디스크가 원래 질량이 낮고 제품의 사이즈가 작기 때문에 온도 변화에 매우 빠르게 반응합니다.

데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
Commercial Thermostats
application/pdf 592.07 KB
9/14/2021
592.07 KB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Thermostats Line Guide
application/pdf 455.96 KB
9/14/2021
455.96 KB
테크니컬 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Industrial Product Line Card
application/pdf 2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Forestry Vehicles
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Thermostats Line Guide
application/pdf 455.96 KB
9/14/2021
455.96 KB
Forestry Vehicles
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Industrial Product Line Card
application/pdf 2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Commercial Thermostats
application/pdf 592.07 KB
9/14/2021
592.07 KB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Commercial Thermostats
592.07 KB
9/14/2021
Thermostats Line Guide
455.96 KB
9/14/2021
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022