/content/sps/kr/ko/search-results.html

온도조절 장치

2455RA 시리즈

열 감지 자동. 페놀 에폭시 밀봉 캡 및 단자 상승 시 개방 또는 폐쇄 3 A. 금 합금 접점 UL

제품설명

2455RA 시리즈는 광전자 및 이온화 유형의 연기 검지기용으로 설계되었습니다. 47 °C ~ 107 °C[117 °F ~ 225 °F]의 온도 상승 시 금 합금 접점이 개폐됩니다. 장기 수명을 위해 에폭시 밀폐가 되어 있으며 열 수집기와 함께 또는 열 수집기 없이 제공됩니다.

데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
Commercial Thermostats
application/pdf 592.07 KB
9/14/2021
592.07 KB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Thermostats Line Guide
application/pdf 455.96 KB
9/14/2021
455.96 KB
테크니컬 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Industrial Product Line Card
application/pdf 2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Forestry Vehicles
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Forestry Vehicles
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Industrial Product Line Card
application/pdf 2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Thermostats Line Guide
application/pdf 455.96 KB
9/14/2021
455.96 KB
Commercial Thermostats
application/pdf 592.07 KB
9/14/2021
592.07 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Commercial Thermostats
592.07 KB
9/14/2021
Thermostats Line Guide
455.96 KB
9/14/2021
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022