/content/sps/kr/ko/search-results.html

온도조절 장치

3455R 시리즈

고전류 자동. 페놀. 상승 시 개방 또는 폐쇄 15 A/10 A. 리벳 슬리브. 하이 프로파일 UL, CSA, VDE

제품설명

3455R 시리즈는 스위치로부터 전기적으로 절연되고 상시 폐쇄 접점들을 구동하는 온도 민감형 바이메탈 디스크로 구성되어 있습니다. 이 접점들은 표면 또는 주변 온도가 교정된 디스크의 작동 지점까지 상승하면 개방됩니다. 디스크가 원래 질량이 낮고 제품의 사이즈가 작기 때문에 온도 변화에 매우 빠르게 반응합니다. 이 제품은 고객의 사양에 따라 공장에서 교정됩니다.

데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
Commercial Thermostats
application/pdf 592.07 KB
9/14/2021
592.07 KB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Thermostats Line Guide
application/pdf 455.96 KB
9/14/2021
455.96 KB
테크니컬 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Industrial Product Line Card
application/pdf 2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Forestry Vehicles
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Commercial Thermostats
application/pdf 592.07 KB
9/14/2021
592.07 KB
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Forestry Vehicles
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Industrial Product Line Card
application/pdf 2.24 MB
10/24/2022
2.24 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Thermostats Line Guide
application/pdf 455.96 KB
9/14/2021
455.96 KB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Commercial Thermostats
592.07 KB
9/14/2021
Thermostats Line Guide
455.96 KB
9/14/2021
Industrial Product Line Card
2.24 MB
10/24/2022
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022