/content/sps/kr/ko/search-results.html

로터리 비접촉 증폭 변환기

모델 1754

비접촉 증폭 회전 토크 센서 500Nm - 2,000Nm 용량 범위. < 0.25 정확도. ±0.15 % 정격 출력 비선형성.

제품설명

모델 1754 시리즈 사각형 구동 비접촉 증폭 회전 토크 변환기는 소형 크기와 여러 장착 옵션 덕분에 산업 환경뿐만 아니라 실험실 분야에서도 적합합니다. 공급 전압의 비접촉 전달 및 측정 신호를 통해 간단한 유지관리만으로도 지속적으로 작동합니다.

기능
  • 비접촉 증폭 회전 토크 센서
  • 500 Nm ~ 2,000 Nm 용량 범위
  • 정확도 0.25%
  • ±0.15% 정격 출력 비선형성
  • ±V 출력 - 표준
  • 내장 계측 증폭기(고전압 출력)
  • 속도 센서 또는 각 엔코더 옵션
  • 소형 크기
  • 맞춤 옵션 이용 가능
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
Test & Measurement Torque Accessories Datasheet
application/pdf 591.34 KB
9/14/2021
591.34 KB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
T&M Torque Transducer Range Guide
application/pdf 3.06 MB
9/14/2021
3.06 MB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
White Paper: New Ways to Measure Torque
application/pdf 199.69 KB
9/14/2021
199.69 KB
T&M Overview Brochure
application/pdf 428.72 KB
9/14/2021
428.72 KB
제품 사진
Name
Description
File Size
Date
Size
Model 1754 Product Photo
application/zip 24.24 KB
9/14/2021
24.24 KB
Others
Name
Description
File Size
Date
Size
Model 1754 Front View
image/jpeg 24.53 KB
9/14/2021
24.53 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
White Paper: New Ways to Measure Torque
application/pdf 199.69 KB
9/14/2021
199.69 KB
Model 1754 Product Photo
application/zip 24.24 KB
9/14/2021
24.24 KB
Model 1754 Front View
image/jpeg 24.53 KB
9/14/2021
24.53 KB
T&M Torque Transducer Range Guide
application/pdf 3.06 MB
9/14/2021
3.06 MB
T&M Overview Brochure
application/pdf 428.72 KB
9/14/2021
428.72 KB
Test & Measurement Torque Accessories Datasheet
application/pdf 591.34 KB
9/14/2021
591.34 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Test & Measurement Torque Accessories Datasheet
591.34 KB
9/14/2021
T&M Torque Transducer Range Guide
3.06 MB
9/14/2021
White Paper: New Ways to Measure Torque
199.69 KB
9/14/2021
T&M Overview Brochure
428.72 KB
9/14/2021
Model 1754 Product Photo
24.24 KB
9/14/2021
Model 1754 Front View
24.53 KB
9/14/2021